IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE

Statički Proračun I Dimenzionisanje Konstrukcija U Programu "TOWER 6"

1. MODELIRANJE OBJEKTA

Objekat se modelira kao prostorna konstrukcija. Konstruktivni elementi, geometrija, stalno i pokretno opterećenje definisani su u programu "TOWER- u 6".

Prostorni sistem se sastoji od tavanica, trakastih temelja i temelja samaca i donje i gornje ploče skloništa, linijskih oslonaca - zidova ispod tavanica, tačkastih oslonca – stubova sa geometrijama materijala, sa modulom elastičnosti i markom betona za svaki element posebno.

Međuspratne konstrikcije je od fert konstrukcije d=18- 20 cm, terase d=12 cm, punih ploča skloništa d=30 cm i nanošene su na model u dva ortogonalna pravca u zavisnosti od pravca oslanjanja.

Seizmički zidovi su d=15 cm od ar. betona MB 30.

Linjski oslonci-zidovi su od blokova d=20 i 25 cm, podrumski temeljni zidovi d=25 cm su od betona MB 25. Zidovi skloništa, gornja i donja ploča skloništa je d=30 cm od betona MB 30.

Tačkasti oslonci – Stubovi i verikalni serklaži potrebnih dimenzija su arm. betona MB 25.

Trakasti temelji i temeljni samci su od arm. betona MB 25.

Površinski oslonci ispod trakastih temelja su širine temelja a ispod temelja samaca celom površinom istih. Koeficijent posteljice za površinske oslonce uzet je K=1.0 x 10 4a za linijske oslonce K= širina temelja pomnožena sa 1.0 x 10 4

2. OPTEREĆENJE

U statički model nanesena su sledeća opterećenja :

1. Stalno opterećenje q iz analize opterećenja uzeto je samo opterećenje bez sopstvene težine elemenata koje program sam uzima u račun,

2. Korisno opterećenje p,

3. Bočno opterećenje podrumskih zidova od zemlje - qu,

4. Stalno i korisno opterećenje za sklonište - qsk, psk

5. Seizmika u pravcu X i seizmika u pravcu Y.

6. Opterećenje od vetra

3. STATIČKI PRORAČUN

Statički i seizmički proračun konstrukcije zgrade i dimenzionisanje konstruktivnih elemenata radi se u programu "TOWER 6" - programu za statičku i dinamičku analizu prostornih konstrukcija.

Program sam definiše najpovoljnije kombinacije opterećenja i metodom konačnih elemenata računa najtačnije statičke uticaja u konstruktivnim elementima.

Statički uticaji se proračunavaju po teoriji I reda. Projektom konstrukcije su prikazani broj čvorova modalne analize, tabela materijala, setovi greda sa dimenzijama, položaj stalnog i pokretnog opterećenja, M dijagram za merodavne kombinacije, dispozicija greda, ploča, stubova i zidova sa pozicijama i dimenazijaam istih, dijagram sra~unate armature sa ucrtanim linijama zatežućih sila, usvojenu armaturu donju zonu - A1, gornju zonu - A2,A3,A4 sa armaturom uzengija u gredama i dijagrami napona u tlu za trakaste temelje i temelje samce.

Seizmički uticajuji se proračunavaju po JUS – Ekvivalentno statičko opterećenje za VIII seizmičku zonu sa automatskim generisanjem masa u svim čvorovima konstrukcije.

Seizmički proračun: JUS (Ekvivalentno statičko opterećenje)

Kategorija tla: II

Seizmička zona: VIII (Ks = 0.050)

Kategorija objekta: II

Vrsta konstrukcije: 2

Kota uklještenja: Zd = 0.00 m

15% sile iznad kote: Zg = 19.75 m

Program automatski sam vrši pozicioniranje i dimenzije ploča, greda, stubova i zidova modela – konstrukcije. Obeležavanje horinzontalnih i vertikalnih osa i pozicija ploča, greda, zidova i stubova se vrši automatski.

Proračun krovne konstrukvije, međuspratnih konstrukcija od Fert nosača sa ispunom, konzolne ploče i stepenište stepeništa su računata u MATH cadu 2001.

4. DIMENZIONISANJE GREDA

Dimenzionisanje armirano betonskih elemenata se vrši za najnepovoljnije uticaje – merodavnu kombinaciju za savijanje, torziju i smicanje. Usvojena arnmatura je prikazana grafički i tekstualnim izveštajem na mestu preseka grede, sa rednim brojem preseka i brojevima mreže konačnih elemenata. Vođenje podužne armature se vrši prema liniji zatežućih sila.

U tekstualnom delu dimenzionisanja je prikazano za merodavne kombinacije za savijanje, torziju i smicanje. Za svaki presek prikazana je potrbna armatura A1,A2,A3,A4, potrebna i usvojena armatura uzengija, procenat armiranja i glavni kosi naponi zatezanja y i z sa napomenom ako treba da se doda podužna armatura za prijem torzije, glavnih napona zatezanja i eventualno pomeranje linije zatežućih sila za 0.75 *hs.

Program automatski računa napone tla u trakastim temeljima, temeljima samcima i temeljnim pločama i donjoj ploči skloništa za projektovane dimenzije elemenata. ako ne postoji Elaborat o geomehaničkom ispitivanju prilikom iskopa utvrdiditi karakteristike tla i ako se razlikuju od projektovanih ponoviti statički proračun i dimenzionisanje temelja.

Program automatski radi predmer radova sa tekstualnim izveštajem- količine betona, ferta za za sve grede, ploče i zidove, pojednično za svaki sprat i ukupno za ceo objekat.

Ploče - predmer

Set d [m]/Materijal γ [kN/m3] P [m2] V [m3] m [T]
1. d=0.200 / Fert 15.000 149.57 29.915 45.757
2. d=0.200 / Fert 15.000 299.13 59.825 91.507
3. d=0.100 / Beton MB 30 25.000 2.330 0.233 0.594
  Ukupno   451.03 89.973 137.86

Grede - predmer po setovima

Set Presek/Materijal γ [kN/m3] L [m] V [m3] m [T]
1. b/d=20/30 / Beton MB 30 25.000 57.270 29.915 8.760
2. b/d=20/40 / Beton MB 30 25.000 12.000 0.960 2.447
3. b/d=25/20 / Beton MB 30 25.000 32.150 1.608 4.098
4. b/d=25/40 / Beton MB 30 25.000 281.84 28.184 71.849
  Ukupno   383.26 34.188 87.154

Rekapitulacija količina materjala

Presek/Materijal γ [kN/m3] V [m3] m [T]
Beton MB30 34.421 34.421 87.748
Fert 89.740 89.740 137.26
Ukupno   124.16 225.01

7. PREDMER DETALJI ARMATURE

Detalji armature se rade u programu ARMCAD koji omogućava lako kreiranje i najsloženijih planova oplate i detalja armature.Specifikacija i ukupna rekapitulacija armature se rade automatski.

Ako se armiranje vrši mrežastom armaturim program omogućava automatsku izradu specifikaciju mreže i automatsko definisanje planova sečenja mreže.

U prilogu projekta su planovi oplate greda i detalji armature sa specifikacijom i rekapitulacijom glatke, rebraste i mrežaste armature za svaku gredu i svaku ploču odnosno za ceo objekat.

O PROGRAMU TOWER 6

Tower 6, program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija i dimenzionisanje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata.

Tower 6 je program za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama. Obezbeđujući snažne alate koji su automatizovani, integrisani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvaliteta projektovanja. Verzija 6 je visoko-profesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera.

OSNOVNE MOGUĆNOSTI:

- Analiza statičkih uticaja po teoriji I-og i II-og reda

- Proračun stabilnosti konstrukcije (određivanje kritičnih sila i dužina izvijanja)

- Proračun svojstvenih vrednosti (forme i periodi oscilovanja konstrukcije)

- Generisanje seizmičkog opterećenja po različitim standardima (JUS, EC8, SNIP, ...)

- Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata

- Automatsko generisanje masa u svim čvorovima modela

- Analiza uticaja kroz definisane faze građenja objekta (montažne konstrukcije, spregnute konstrukcije, itd.)

- Modeliranje montažnih tavanica ortotropnim pločama

- Grede i stubovi promenljivog poprečnog preseka (grede sa vutama, prizmatični stubovi, lamelirani drveni nosači, itd.)

- Modeliranje krutih veza u čvorovima greda (offset greda - dijagrami u svetlim otvorima)

- Ekscentrično postavljanje greda i stubova (realno modeliranje podvlaka u pločama, stubovi skokovite promene poprečnog preseka, itd.)

- Analiza uticaja u prednapregnutim elementima konstrukcije (proizvoljna geometrija kablova i proračun gubitaka sile prednaprezanja)

- Fundiranje na elastičnoj podlozi

- Zadavanje potpuno proizvoljnog karaktera i pravca delovanja opterećenja

- Analiza uticaja od pokretnog opterećenja (definisanje potpuno proizvoljne šeme i putanje pokretnog opterećenja)

- Automatsko generisanje opterećenja na rotaciono simetričnim delovima modela usled različitih prirodnih pojava: sopstvena težina, sneg, pritisak, voda, zemlja, vetar

- Proračun usled temperaturnih uticaja i pomeranja oslonaca

- Automatsko dimenzionisanje armirano betonskih konstrukcija (JUS, EUROCODE, SNIP, DIN, BS, ACI, itd.)

- Automatsko dimenzionisanje čeličnih konstrukcija (JUS, EUROCODE)

- Automatsko dimenzionisanje drvenih konstrukcija (JUS, EUROCODE)

- Lako kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije sa zaglavljem, tekstualnim izveštajima i grafičkim blokovima

GRAFIČKI INTERFEJS:

- Definisanje proizvoljnih ravni za crtanje

- Simultano korišćenje ravanskog i prostornog crtanja

- Precizan izbor tačaka sa crteža (dinamički osnap sa kombinovanjem kriterijuma)

- Dinamički zum i pan. Dinamička rotacija izometrijskog prikaza modela (orbit)

- Manipulacija sa elementima crteža (kopiranje, osno preslikavanje, brisanje, rotiranje, produžavanje, skraćivanje, kompletan undo/redo sistem obnavljanja crteža, itd.)

- Automatsko generisanje vertikalnih elemenata konstrukcije

- Automatsko generisanje rotaciono simetričnih tela (sfera, kupa, svod, spirala)

- Rad sa blokovima crteža (snimanje i učitavanje proizvoljno odabranih delova modela)

- Grupisanje proizvoljno odabranih delova modela u celine i ukidanje vidljivosti ostalim delovima modela (vidljivi samo stubovi, zidovi, tipski spratovi, štapovi ispune, glavni nosači, itd.)

- Vizuelizacija modela (DirectX render, šetanje kamerom kroz objekat)

OBRADA REZULTATA PRORAČUNA:

- Brzo pronalaženje ekstremnih vrednosti uticaja na celom modelu ili pak samo na odabranoj grupi elemenata (ekstremne vrednosti normalnih sila samo u stubovima, maksimalni momenti savijanja u pločama tipskog sprata, maksimalna pomeranja samo zidova, itd.)

- Prikaz rezultata, kako na celom prostornom modelu, tako i na njegovim pojedinim delovima (u odabranom ramu, zidu, tavanici, temeljima, proizvoljno definisanom pogledu, itd.)

- Prikaz rezultata u površinskim elementima putem izolinija i dijagrama duž proizvoljno zadate linije preseka

- Prikaz uticaja u linijskim elementima putem dijagrama i putem gradijenta boje

- Prikaz reakcija oslonaca sa smerom i intenzitetom

- Dijagrami raspodele napona u spregnutim poprečnim presecima kroz definisane faze građenja

- Uticaji u pojedinačnim delovima spregnutog poprečnog preseka

- Jednovremeni prikaz uticaja u svim stubovima i zidovima jednog nivoa (uvid u raspodelu uticaja od seizmike na sve stubove i zidove jednog sprata, preraspodela normalnih sila od vertikalnog opterećenja na stubove i zidove datog nivoa, itd.)

- Prikaz i animacija formi oscilovanja i deformisanog modela

- Potpuno automatizovano dimenzionisanje armirano betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija (JUS, EUROCODE, SNIP, DIN, itd.)

- Usvajanje armature u armirano betonskim konstrukcijama sa automatskim kreiranjem detalja armiranja i exportom u naš program "ArmCad 2000".

O PROGRAMU ArmCAD

ArmCAD, program za izradu detalja armiranja

ArmCAD je program, koji integrisan u AutoCAD, pomaže u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja. Program ArmCAD korisnika oslobađa najnapornijeg dela posla - razvrstavanja, pozicioniranja, obeležavanja, brojanja, oblikovanja, sidrenja, kontrole grešaka. I sve to uz automatsko ažuriranje svih naknadnih izmena.

U svakom trenutku, program omogućava automatsko generisanje specifikacije armature koja precizno i tačno prikazuje geometriju i količinu svake od upotrebljenih pozicija šipki na crtežu. Zajedno sa specifikacijom, automatski se generiše i rekapitulacija armature koja predstavlja zbirni prikaz količina armature.

Pri upotrebi mrežaste armature, pored specifikacije i rekapitulacije, automatski se generiše i optimizovan plan sečenja koji omogućava da količinu sečenih a neiskorišćenih delova mreža bude najmanji mogući.

Koristeći najnovija saznanja i višegodišnje iskustvo, osluškujući zahteve mnogobrojnih korisnika, napravili smo program koji drastično ubrzava, olakšava i drži pod kontrolom mukotrpan i greškama podložan proces kreiranja projekata detalja armiranja.

ZAŠTO ArmCAD?

ArmCAD namenjen je inženjerima i tehničkim crtačima koji žele:

• program sa kojim mogu da brzo i bez greške kreiraju izvođačke crteže, specifikaciju i rekapitulaciju armature, čak i za najsloženije armiranobetonske konstrukcije,

• program koji je sveobuhvatan ali jednostavan za upotrebu, program koji je fleksibilan i koji je moguće prilagoditi i zvaničnim standardima, ali i ličnom ukusu - istovremeno,

• program koji je potpuno integrisan u AutoCAD i koristi njegovu punu snagu.

GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ArmCAD

- Crtanje i editovanje šipki

- Crtanje i editovanje serija šipki

- Crtanje i editovanje poprečnih preseka Kotiranje i obeležavanje šipki

- Crtanje i editovanje mrežaste armature

- Kreiranje gotovih planova armature i oplate za neke tipične armiranobetonske konstrukcije (Wizardi)

- Automatsko generisanje izveštaja (specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja mreža) Jedan korak od dimenzionisanja i usvajanja armature, do izvođačkih crteža (direktna veza sa programom Tower5 za statičku i dinamičku analizu konstrukcija)

- Potpuna integrisanost sa programom AutoCAD

- Potpuna prilagodljivost - lokalizacija programa

OSNOVNE NOVINE U ODNOSU NA PROGRAM ArmCAD 2000

Program ArmCAD je potpuno novi program i sadrži preko 100 kvalitativnih novina u odnosu na svog prethodnika. Ovde ćemo pomenuti samo najznačajnije:

- nova tehnika crtanja sa zaštitnim slojevima omogućava crtanje direktno po linijama oplate što drastično ubrzava crtanje nove mogućnosti pri zadavanju tipskih šipki i tipskih oplata znatno olakšavaju njihovo definisanje

- potpuna sloboda u podešavanju propisa, jedinica mera, i načina o beležavanja (kotiranja) elemenata. mnogostruko uvećan broj načina prikaza (iscrtavanja) svih vrsta entiteta na crtežu - šipki, mreža, poprečnih preseka, a naročito serija i kota.

- serije u osnovi sada mogu da pokrivaju i nagnute ravni u prostoru, i mogu da sadrže više polja sa različitim gustinama šipki, promenljive serije u osnovi se definišu lako, preko oblasti koju treba da pokriju,

- unapređeni načini manipulacije sa pozicijama šipki i veliki izbor kriterijuma sortiranja pozicija dodate su nove mogućnosti u poboljšanom algoritmu za postavljanje mreža postavljanje mreža na nagnutim ravnima generisanje kompletne slike poprečnog preseka koji odgovara proizvoljno odabranom mestu u konstrukciji omogućeno je sa svim vrstama armature (šipkama, mrežama i kombinovano) značajno unapređenje kvaliteta izveštaja - mogućnost potpune slobode u podešavanju sadržine, forme i izgleda.

- pravljenje celih planova armature i oplate za tipične armiranobetonske konstrukcije, definisanjem njihovih parametara kroz sistem dijaloga (Wizardi). značajno unapređen import armature iz programa Tower 5

- poboljšan korisnički interfejs dodatno povećava udobnost i brzinu rada sa programom

PROJEKAT BETONA

PROJEKAT BETONA ZA GRADILIŠTE

1. OPIS OBJEKTA

Stambeno poslovna zgrada Po+P+3 u Kragujevcu, u ul. ______________________ se izvodi u kombinovanom konstruktivnom sistemu od arm. betonske konstrukcije i nosećih zidova od giter blokova. Međuspratna konstrukcija je of fert nosača sa ispunom od glinenih blokova. U objekat će se ugrađivati pumpani beton MB 25 i 30.

2. KOLIČINA BETONA I USLOVI KVALITETA PREMA PROJEKTU KONSTRUKCIJE

  Vrsta  bet. elementa Temelji

Podrum I faza

Podrum II faza

Pr. I sprat II sprat III sprat Drugi zahtevi
    50              
    30              
    0 82.5            
    0 24.5            
1. Stubovi 0 0 0 6.30 6.30 6.30 6.30  
2. Seizm. zidovi 0 0 0 1.43 1.43 1.43 1.43  
3. Podvlake 0 0 9.5 17.68 17.68 17.68 17.68  
4. Ploča 0 0 17.35 28.05 28.05 28.05 28.05  
5. Stepenište 0 0 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10  
  Ukupno 80 107 27.94 54.56 54.56 54.56 54.56 433.18
    MB30 MB30 MB30 MB25 MB25 MB25 MB25  

Vodocementni faktor za pumpani beton iz Projekta tehnologije betona urađen od strane Instituta za puteve za naručioca Jezero d.o.o. iz Kragujevca je v/c=0.561 Manja količina vode od potrebne moće da bude uzrok nedovoljne ugrađenosti a veća količina vode može da bude uzrok segregacije betona.

Napomena: Pre naručivanja betona neophodno je da se na licu mesta sračunaju provere tačne količine betona koje će se ugrađivati pumpom.

3. KONTROLA KVALITETA BETONA

Prema članu 34 i 36 PBAB Kontrola kvaliteta betona vrši se u prizvodnji betona i na gradilištu- mestu ugrađivanja betona. proizvođač betona vrši kontrolu betona do predaje betona izvođaču radova a izvođač vrši kontrolu od vremena preuzimanja betona do završetka negovanja betona.

3.1. PROIZVOĐAČ BETONA KONTROLIŠE:

član 39 PBAB

- granulomrtrijski sastav agregata isituje se najmanje jednom nedeljno

- i vlažnost agregata isituje se najmanje jednom nedeljno

- standarnu konzistenciju , početak i kraj vezivanja zapremine cementa, ispituje se prema JUS B.C1.023.

- Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke ili ako je cement odležao više od 3 mesecaa

- Dodaci za beton ispituju se prema JUS U.M1.023.

član 40 PBAB

Konzistenciju svežeg betona proizvođač kontroliše na početku proizvodnje betona i najmanje jedanput u toku radne smene. Konzistencija svežeg betona ispituje se i na gradilištu.

Tabela 2 član 22. PBAB

Opis(granica) konzistencije VEBE(stepeni) Sleganje(cm) Rasprostiranje(cm)

Mera sleganja-vibriranjem

Kruta veće od 11 0 - veće od 1.25
Slabo plasrična 5-10 2-5 do 40 1.11-1.24
Plastična 2-4 6-10 40-50 1.04-1.10
Tečna(žitka) manje od 1 11-18 50-65 do 1.03

član 41 PBAB

Za beton kategorije B.II proizvođač ispituje čvrstoću pri pritisku za svaku vrstu betona i to svaki dan kad se beton proizvodi ili na svakih 50m3 proizvedenog betona odnosno na svakih 75 mešavina.

član 42 PBAB

Ispitivanje vodonepropusrljivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornost na štetne uticaje proizvođač obavlja na način određen projektom betona.

član 43,44 PBAB

Uzorke svežeg betona za kontrolu proizvodnje uzima proizvođač u fabrici betona.na gradilištu u trenutku pražnjenja izvođač betonskih radova mora evidentirati podatke o svojstvu betona i vreme trajanja transporta. Konzistenciju dopremljenog betona izvođač radova kontroliše vizuelno i na isti način kao u fabrici betona jednim ispitivanjem u jednoj smeni.

Program kontrole vodonepropustljivosti betona Zahtevanu marku vodonepropustljivosti V-6 treba dokazati uzimanjem po 3 uzorka na gradilištu odnosno na mestu ugrađivanja betona na za:

- za temeljne zidove,

- ploču iznad pasaža

- ploču iznad III sprata

Uzimanje, čuvanje i ispitivanje uzoraka sve uzorke za dokazivanje marke betona i vodonepropustljivosti treba uzimati na GRADILIŠTU mestu istovara odnosno ugrađivanja betona. Uzimati ih mora za to osposobljeni radnik u prisustvu pomoćnika rukovodioca gradilišta, koji je zadužen za kvalitet radova, ili poslovođe. Uzimanje treba vršiti prema detaljnom planu na koji mora dati saglasnost nadzorni organ. Prva dva dana treba uzorke ostaviti u kalupu, pokrivene dobro nakvašenim filcom, na temperaturi od 20 stepeni C. Nakon toga se uzorci transportiraju u laboratoriju, gde će se vršiti ispitivanje, ili se stavljaju u vodu sa temperaturom od 20 stepeni C.

3.2. KONTROLA KVALITETA BETONA NA GRADILIŠTU:

član 47,48 PBAB

Uzorci za kvalitet betona uzimaju se na gradilištu prema programu kontrole a čuvaju se i pripremaju prema JUS U.M1.005. Broj uzoraka za ispitivanje čvrstoće betona:

- za svaku vrstu betona najmanje jedan uzorak zasvaki dan betoniranja na objektu.

- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za važnije konstruktivne elemente. Na gradilištu se još ispituje konzistencija betona koja može da bude kruta, slabo plastična, plastična i tečna (član 22 PBAB).

Ispitivanje konzistencije dopremljenog betona metodom sleganja treba vršiti:

- najmanje jedanput u radnoj smeni;

- ako potoji sumnja da je odstupanje od nominalne vrednosti veće od 20% Obradfljivost betona: Pored konzistencije betona za postizanje čvrstoće betona važna je i obradljivost betona.Obradljivost betona znači pokretljivost mase koja omogućava lako ugrađivanje betona u kalupe i oplatu,mali otpor pri zbijanju,unutrašnju povezanost mase,pravilno zadržavanje vode u svežem betonu odnosno niti veliko izbacivanje vode na površinu niti propadanje vode na dno i zatvorenost gornje površine posle nabijanja.

Dokumentacija koju treba voditi i imati na gradilištu:

(1) Zapisnik o uzimanju uzoraka: Formular priprema izvođač radova, a mora sadržati sledeće podatke:

- datum uzimanja: - redni broj uzoraka: - oznaku za identifikaciju, sa kojom se obeleži opitno telo: - broj partije: - klasu sa markom betona: - predviđeni datum ispitivanja.

4. TRANSPORT BETONA

Transport betona je važan i treba mu posvetiti pažnje.Prilikom transporta treba voditi računa da ne dođe do segregacije koja se naročito pojavljuje pri plastičnim betonima, gde može da krupni materijal pada na dno a da voda i sitni materijal izbijaju na površinu.

a) Transport od fabrike betona do gradilišta:

- udaljenost 8 km:

- vreme transporta 20-30 min;

- potrebni broj automiksera:

b) Naročito u uslovima toplog vremena transport treba organizovati tako, da ne dolazi do čekanja i zastoja kod ubacivanja u oplatu, i da to ne prelazi 90 min.

c) Na svakom propratnom listu treba prekontrolirati podatke o dopremljenom betonu ( klasa, kozistencija ) i upisati vreme dolaska na gradilište.

5. POTREBNA OPREMA ISPORUČIOCA BETONA I IZVOĐAČA RADOVA I USAGLAŠENOST

Betonski radovi moraju se izvoditi prema upustvu za ugrađivanje betona i Izvođenje betonskih radova

5.1.Oprema proizvođača betona

- autopumpa Mercedes od 120 m3/h : 1 kom, i rezerva u stanju pripravnosti;

- Mikseri su Mercedes 10 m3 kom 3 5.2.

Oprema izvođača radova Ugrađivanje betona u oplati vršiće se vibro letvom i pervibratorima i to :

- za velike preseke: 100 mm - 1 kom;

- za srednje preseke: 75 mm - 1 kom;

- za male preseke i u slučaju guste armature: 50mm - 1 kom.

Potrebne rezerve: - najmanje po jedan komad od svake dimenzije.

5.3 Usaglasenost proizvodnje, transport i ugradnje betona Za uspešno ugrađivanje betona neophodno je da se usaglase vremena proizvodnja transport i ugradnja betona.

  Operacija Količina betona m3 Potrebno vreme
1. Priprema betona 10 15 min
2. Transport betona 10 30 min
3. Ugrađivanje betona 10 60 min

6. UGRAĐIVANJE BETONA

Pod ugradnjom betona podrazumeva se:

- razastiranje betona ili punjenje oplate pumpom za beton

- zbijanje betona pervibratorima

- obrada gornjih površina

Pre ugrađivanja betona potrebno je prekontrolisati izvedenu oplatu i ugrađenju armaturu. zabranjeno je betoiranje dok se na završe izrada kompletne oplate i ugradnja armature. Pre ugradnje betona oplata se kvasi vodom. Vreme vezivanja betona počinje posle 1 sata te je neophodno da se u tom vremenu beton ugradi u oplatu i dobro izvibrira. Vibriranjem betona se beton zbija eliminisanjem vazduha iz mešavine i popunjavaju se šupljine između agregata i cementa. Prilikom ugradnje betona neophodno je dobro i ravnomerno vršiti vibriranje betona.

Nedovoljnim vibriranjem se marka ugrađenog betona može drastično smanjiti.

Beton vezuje u zavisnosti od vremenskih uslova oko 10 sati i u tom periodu ploču treba zaštiti od direktnog uticaja sunca i kiše, čime počinje negovanje betona. Dobro negovanje betona je uslov za dobar kvalitet betona.

Shodno članu 263.PBAB

Svežem betonu se ne sme naknadno dodavati voda.Transport guranje betona vibratorom unutar oplate nije dozvoljen (prilikom vibriranja vibrator mora biti vertikalan).Vibriranje do armature nije dozvoljeno jer se time ona suviše natapa cementnim mlekom i pri očvršćavanju nastaje povećano skupljanje betona. Prilikom betoniranja ploča neophodno je prisustvo odgovornog izvođača radova.

1)Betoniranje trakastih temelja, samaca i temeljne ploče Betoniranje temelja vrši se preko sloja nabijenog šljunka d=10cm ili preko sloja nabijenog betona d=5cm. Beton za temelje je min.MB25.Prilikom betoniranja temelja ostaviti vsve potrebne otvore za drenažne i kanalizacione cevi.

2)Betoniranje stubova Oplata stubova mora da bude dobro urađena i osigurana kako nebi došlo do popuštanja oplate i curenja betona.Visina slobodnog pada betona nesme biti veća od 1.5m zbog sprečavanja segregacije betona(član 246.PBAB).

Stubovi se betoniraju bez prekida do cele predviđene visine.Da nebi došlo do segregacije oplata sa jedne strane se otvara i kroz otvor dopremi beton,pa se zatvara kako napreduje betoniranje.Kad se u stubu nalazi gusta arm.stub se betonira u oplatu kroz cebi i vibrira prvibratorom.Za betoniranje stubova mogu da se koriste i oplatni vibratori.

3) Betoniranje zidova i seizmičkih zidova: Betoniranje zidova vrši se u slojevim od 30-50cm stim da se beton nanosi ravnomerno po celoj dužini a ne na jednom mestu pa da se naknadno vibriranjem razastite unutar oplate.Nakon ugradnje svakog sledećeg sloja betona vrši se i revibriranje predhodnog sloja da nebi došlo do segregacije.Ako se beton ne ugrađuje ravnomerno po celoj dužini dolazi do smanjenja čvrstoće na pritisak,smanjene otpornosti na dejstvo mtaza kao i propustljivost vode dok čvrsoće na zatezanje upšte nema.Prekid u betoniranju zidova je slabo mesto u konstukciji i treba ga maksimalno izbegavati. Za kvalitetno betoniranje temeljnih zidova napraviti plan betoniranja ,kojim treba da se predvidi betoniranje zidova u dužini tako da se betoniranje tog dela izvrši pre početka vezivanja odnosno za 1h.

4) Betoniranje pune ploče: Oplata za ploču mora da bude urađena tačno po merama i sa svim poterbnim padovima prema projektu. Betoniranje ploče može da počne tek po završetku kompletne oplate i ugrađene armature.Betoniranje ploče vrši se u trakama širine koju može da pokrije Vibro letva. Po završetku betoniranja ploče treba da se “””””zagladi ručno ili planvibratorom Betoniranje svih ploča iznad prizemlja i spratova mora se izbetonirati bez prekidanja.

5)Betoniranje ploče od fert konstrukcije sa podvlakama i serklažima Oplata mora da bude urađena tačno prema projektu konstrukcije Kod betoniranja ploča sa podvlakama i serklažima najpre se betoniraju podvlake i serklaži.Ukoliko bi se ujedno betonirale podvlake i ploče može da dođe do odvajanja betona u podvlaci od ploče.Prilikom ugradnje betona u podvlake i serklaže iste dobro izvibrirati.

Po završetku betoniranja podvlaka i serklaža ploča u fert konstrukciji se betonira u trakama širine koju može da pokrije Vibro letva. Debljina ploče iznad fert konstrukcije se ostvaruje vođicama visine 4-5 cm - kolika je i debljina ploče. - eventuali prekid betoniranja-radne spojnice treba predvideti na odstojanju L/5 od bližnjeg oslonca;

6)Betoniranje platoa i podova Betoniranje platoa i podova vrši se u šah polje ili u trakama širine do 4m i prvo se betoniraju neparna polja. Po očvršćavanju neparnih traka betoniraju se parne. Zbog vremenskih uslova plato i trotoari se betoniraju sa istovremenim perdašenjem ili istovremenom izradom cem.košuljice. Ugrađivanje betona u posebnim uslovima

član 268 PBAB

Ugradnja betona pri spoljnim temperaturama ispod +5oC i iznad +30oC smatra se betoniranje u posebnim uslovima, te je u ovim uslovima potrebno posebne mere zaštite betona. Uticaj temperature na očvršćavanje betona Najpovoljnije vreme za ugrađivanje betona je na temperaturi vazduha od +14CO do +20 CO Minimalna temperatura za ugrađivanje betona je +4CO Maksimalna temperatura za ugrađivanje betona je +30CO

- maksimalna temperatura betona u vreme ugrađivanja je 30 stepeni C;

- nakon završne obrade treba površinu ploča odmah zaštitti od prebrzog isušivanja finim prskanjem vode;

- eventualne klasične pukotine treba još na vreme zatvoriti tapkanjem;

- po potrebi zahtevati od fabrike betona dodatak za usporivanje vezivanje betona.

7. NEGOVANJE BETONA

Nega betona sastoji se u spre;avanju brzog izlaska vode iz ugrađenog betona plivanjem betona vodom.Polivanje betona vodom treba početi posle 4-5 sati od ugrađivanja i održavati 7-10 dana u zavisnosti od vremena i vrste cementa. Beton se u vlažnom stanju održava polivanjem pokrivanje mokrim filcom, preko kojih se stavi još PVC folija Zidove skloništa nakon skidanja oplate površinu treba poprskati odgovarajućim sredstvom, npr. kontrasolom. Trajanje negovanja:

- u normalnim uslovima: 3 dana;

- pri toplom vremenu: 7 dana.

- nakon skidanja, treba površinu oplate očistiti i premazati uljem;

8. ZAVRŠNA OCENA KVALITETEA BETONA U KONSTRUKCIJI

prema članu 277 PBAB

Za beton kategorije B.II mora se dati završna ocena kvaliteta betona . završna ocena betona se daje na osnovu dokumentacije o preuzimanju betona, vizuelnom pregledu ugrađenog betona i pregledom gradilišne dokumentacije. Na osnovu završne ocene kvaliteteta betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije.

Ako se u toku gradnje ili završnom ocenom kvaliteta ugrađenog betona utvrdi da ugrađeni beton nije kvalitetno ugrađen potrebno je uradiri naknadni dokaz kvaliteta betona.

9. NAKNADNO DOKAZIVANJE KVALIOTETA UGRAĐENOG BETONA

prema članu 284 ,285 BAB

Naknadno utvrđivanje kvaliteta ugrađenog betona sprovodi se prema JUS U.M1 .048 ako je ugrađeni kvalitet betona lošiji od od zahtevanog kvaliteta u projektu konstrukcije. Ukoliko se naknadnim ispitivanjem dokaže da je postignuta marka betona manja od tražene (MB) sigurnost konstrukcije treba proceniti naknadnim proračunom. Ukoliko računski dokaz sigurnosti konstrukcije ne zadovoljava konstrukciju treba sanirati.