POVRAĆAJ PDV-A KUPCU PRVOG STANA
STAN U NOVOGRADNJI
Odredbom Čl. 56a stav 1. Zakona o porezu na dodatnu vrednost propisano je, da pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice - punoletni državaljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Pravo na povraćaj PDV može da se ostvari za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi 40m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno u susvojini stan na teritoriji Republike u navedenom periodu.
Prema odredbi 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari povraćaj PDV pod sledećim uslovima:
za kupca prvog stana

- da je punoletno fizižko lice
- da je državljanin Republike Srbije
- da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
- da u periodu od 1.06.2006 godine do dana overe ugovora o kupoprodaji u sudu, kojim stiše prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.
za šlana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana
- da je član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (kupčev supraznik, kupčeva deca, kupčvi usvojenici, deca kupčevog supružnika, usvojenici kupčevog supružnika, kupčavi roditelji, ..... i sa kupcem prvog stana je u zajednici života, i ima isto prebivalište kao kupac,
- da od 1.06.2006 godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stana stiče prvi stan nije imao u svojini , odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA POVRAĆAJ PDV-a PRILIKOM KUPOVINE PRVOG STANA

1. Zahtev - obazac RFN ( dobija se u Poreskoj upravi)
2. Izjava kupca da kupuje prvi stan - obrazac IKPS PDV ( overena u sudu)
3. Rešenje o odobrenju za izgradnju objekta ( poseduje prodavac stana)
4. Overen Ugovor o kupoprodaji ( original ili overena kopija)
5. Račun prodavca sa iskazanim PDV-om ( original ili overena kopija)
6. Dokaz o isplati stana u celosti ( izvod iz Banke prodavca overen pečatom banke i original ili overene kopije Priznanica na ime kupca po osnovu izvršene isplate prodavcu kupoprodajne cene stana)
7. Izvod iz matične knjige rođenih koji nije stariji od 6 meseci (original ili overena kopija)
8. Uverenje o državljanstvu koje nije stariji od 6 meseci ( original ili overena kopija)
9. Overena kopija lične karte
10.Uverenje da kupac ne poseduje imovinu ( Poresko Odeljenje prema mestu prebivališta)
Ukoliko se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su navedeni u zahtevu - potrebno je pribaviti i obrasce pod rednim brojem 7., 8., 9. i 10. za svakog člana. Za maloletno dete kao člana domaćinstva
- Uverenje o prijavljenom prebivalištu iz nadležnog MUP-a.
PRAVNA POMOC
Povracaj PDV-a kupcu prvog stana
KURSNA LISTA 'NBS' ZA 24/05/2015
VREMENSKA PROGNOZA ZA 24/05/2015
EMAIL LISTA